Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Strona 1 z 2 1, 2  Next

Go down

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Pią 30 Sty 2009 - 18:34

Załącznik do
ZARZĄDZENIA nr 30/09
PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO
z dnia 28 stycznia 2009 r.
Prezydent Miasta Legionowo
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/339/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1. Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych na łączną kwotę 747 000 zł w tym:
1) w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć; organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o masowym
charakterze; wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym w:
a) w dziedzinie piłka siatkowa – 82 000 zł;
b) w dziedzinie piłka ręczna – 3 000 zł;
c) w dziedzinie piłka nożna – 188 000 zł;
d) w dziedzinie żeglarstwo – 15 000 zł;
e) w dziedzinie pływanie – 60 000 zł;
f) w dziedzinie tenis stołowy – 2 000 zł;
g) w dziedzinie judo – 3 000 zł;
h) w dziedzinie piłka koszykowa – 70 000 zł;
i) w dziedzinie nihon tai jitsu – 2 000 zł;
j) w dziedzinie szachy - 5 000 zł;
k) w dziedzinie biegi na orientacje – 4 000 zł;
l) w dziedzinie gimnastyka – 3 000 zł;
m) w dziedzinie karate – 4 000 zł;
n) w dziedzinie boks – 4 000 zł;
2) w zakresie wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w:
a) w dziedzinie piłka nożna – 163 000 zł;
b) w dziedzinie kulturystyka – 2 000 zł;
c) w dziedzinie piłka siatkowa – 62 000 zł;
d) w dziedzinie żeglarstwo dorośli – 5 000 zł;
e) w dziedzinie biegi długodystansowe – 4 500 zł;
f) w dziedzinie brydż sportowy – 4 500 zł;
g) w dziedzinie szachy – 4 000 zł;
h) w dziedzinie piłka koszykowa – 27 000 zł;
i) w dziedzinie piłka ręczna – 30 000 zł;
2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r Nr 96, poz. 873 ze zm).
3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.
4. Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta.
5. Dotacja na koszty administracyjne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu nie może przekroczyć 10 % kwoty dotacji, na każdą z tych kategorii kosztów.
6. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do finansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie: „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo” dostępnym na stronie www.legionowo.pl (zakładka „Konkursy ofert”).
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Zadanie powinno być realizowane przede wszystkim na rzecz mieszkańców Legionowa.
9. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone w
umowie.
10. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 3 marca 2009 roku do godz. 9.00.
11. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta:Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
Oferty powinny być złożone w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz
adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.
Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w
konkursie.
12. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz można pobrać ze strony www.bip.legionowo w zakładce Konkursy ofert.
13. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 12, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru ( np. KRS) – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wpływu terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i u umocowanie osób go reprezentujących;
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodne z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub- w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia
oferty;
c) sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok – w przypadku ofert składanych do 31 marca br. możliwe jest przedłożenie sprawozdania za rok poprzedni;
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania oferty – partnera);
e) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymania dotacji ze środków publicznych zgodnie z art. 145 ust. 6 w związku z art. 190 ustawy o finansach publicznych.
14. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.
15. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty w tym samym konkursie, dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują. Oferta złożona bez wymaganych załączników nie jest kompletna.
16. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
17. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w dniu podanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
18. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa i Zespół Konsultacyjny (powołany przez Prezydenta Miasta Legionowo). Komisja konkursowa i Zespół Konsultacyjny opiniujący oferty będą kierowały się kryteriami podanymi w pkt 23 ogłoszenia.
19. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego oferty.
20. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl – zakładka „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
21. Ode decyzji Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
22. Spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 marca 2009 roku, godz. 13.00
23. Nie będą rozpatrywane oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
b) niekompletne,. Z wyjątkiem braku statutu w dokumentach ofertowych, który można uzupełnić,
c) złożone po terminie;
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
e) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie ( w tym: podmioty nieposiadające osobowości prawnej);
f) niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
d)

24. Na zadania z zakresu kultyry fizycznej i sportu przeznaczono w roku 2008 kwotę 641 tys.
zł.
25. Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji i Sportu pok. 4.35
Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski


Ostatnio zmieniony przez Robert Utko dnia Wto 19 Sty 2010 - 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Wto 3 Mar 2009 - 8:00

W dniu dzisiejszym ok. godz. 8:15 została złożona oferta Stowarzyszenia "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna. Do podziału w ramach zadania jest kwota 163 000 zł, czekamy więc na rozstrzygnięcie Smile
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Tyszka on Wto 3 Mar 2009 - 12:26

Robert Utko napisał:W dniu dzisiejszym ok. godz. 8:15 została złożona oferta Stowarzyszenia "Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna. Do podziału w ramach zadania jest kwota 163 000 zł, czekamy więc na rozstrzygnięcie Smile

oby tym razem się udało...

Tyszka

Liczba postów : 54
Age : 40
Drużyna : KWAS KOT
Registration date : 11/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Wto 3 Mar 2009 - 13:11

Tyszka napisał:oby tym razem się udało...
Juz raz sie udało - w ostatnim konkursie zostało nam przyznane 5.000 zł na realizację zadania (rozgrywek) w terminie październik-grudzień 2008....
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Bramkario on Sro 4 Mar 2009 - 21:45

To może uda się teraz większą kwotę uzyskać Smile
Bramkario
Bramkario

Liczba postów : 4
Drużyna : Spokojne Termosy
Registration date : 16/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Sro 11 Mar 2009 - 13:15

W wyniku konkursu przyznano nam 10.000 zł (z wnioskowanych 36.700)na organizację rozgrywek w terminie 03.03.2009-31.12.2009.

Szczegółowe wyniki konkursu znajdziecie tutaj.


Ostatnio zmieniony przez Robert Utko dnia Czw 12 Mar 2009 - 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Gość on Sro 11 Mar 2009 - 21:11

Pięknieeeeeeeeee;D:)

Gość
Gość


Powrót do góry Go down

Link nie dziala...

Pisanie by looookasz on Czw 12 Mar 2009 - 14:59

No pieknie.
Oby tak dalej. Niestety link nie dziala a bardzom ciekaw ktoz to zasluzyl na dotacje w wysokosci 150 000....
Bo tak patrzac na cel wydaje sie, ze Szostki nie powinny miec wielkiej konkurencji...
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Czw 12 Mar 2009 - 18:39

Link już działa.

142.000 - KS Legionovia
11.000 - Salos
10.000 - SLALP
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Gość on Czw 12 Mar 2009 - 20:52

Legionovia ładnie ściąga ... wiadomo duzy klub i dużo grup Smile ale by mogli nam dać z 15 tys;p hheeh

Gość
Gość


Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by looookasz on Pią 13 Mar 2009 - 8:57

Robert Utko napisał:Link już działa.

142.000 - KS Legionovia
11.000 - Salos
10.000 - SLALP
A w jakiz to sposob Legionovia wspiera rozwój sportu i rekreacji dorosłych mieszkańcow miasta w dziedzinie piłka nożna???? Moze ktos z Legionovii zaglada na to forum i uswiadomi mnie w temacie. Gdyby chodzilo o mlodziez to rozumiem.Ale co konkretnie robia dla doroslych???
Question Question Question
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Pią 13 Mar 2009 - 9:15

Myślę, że takie pytanie można skierować np. do prezydenta, który zatwierdza podział środków.

Miejsce na zadawanie pytań poprzez internet znajduje się pod tym adresem.

Jeśli chodzi o dalszą część wypowiedzi, to na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród legionowskich dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć KS Legionovia otrzymała dodatkową kwotę 175.000 zł.
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Gość on Pią 13 Mar 2009 - 15:18

ho ho ładnie...

Gość
Gość


Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Tyszka on Pon 16 Mar 2009 - 8:38

Prezydent, mam czasami takie wrażenie (może mylne ale mam), traktuje szóstki jako "zło konieczne". Cieszmy się więc, że dostaliśmy tyle ile dostaliśmy bo mogło być gorzej...

Tyszka

Liczba postów : 54
Age : 40
Drużyna : KWAS KOT
Registration date : 11/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by looookasz on Pon 16 Mar 2009 - 9:42

Robert Utko napisał:Myślę, że takie pytanie można skierować np. do prezydenta, który zatwierdza podział środków.

Miejsce na zadawanie pytań poprzez internet znajduje się pod tym adresem.

Jeśli chodzi o dalszą część wypowiedzi, to na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród legionowskich dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć KS Legionovia otrzymała dodatkową kwotę 175.000 zł.

No i pewnie ze zadałem. Teraz czekam na odpowiedz
http://www.legionowo.pl/index.php?cmd=prezydent2&opt=wykaz&kategoria=all
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Czw 19 Mar 2009 - 10:27

No wiec pozostaje jedna kwestia:
Czy i kiedy otrzymasz odpowiedz na "niewygodne pytanie" Wink
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Wybiorcze odpowiedzi.....

Pisanie by looookasz on Czw 19 Mar 2009 - 13:06

Robert Utko napisał:No wiec pozostaje jedna kwestia:
Czy i kiedy otrzymasz odpowiedz na "niewygodne pytanie" Wink
Pan Prezydent odpowiada na wybrane pytania.... Pytania zadane pozniej od mojego doczekaly sie juz odpowiedzi. Niestety obawiam sie, ze moje takiej odpowiedzi sie nie doczeka. Ale bede cierpliwy i bede je powtarzal regularnie... Evil or Very Mad
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Czw 19 Mar 2009 - 13:33

Moze podaj swojego maila i napisz, ze jak nie chce udzielic odpowiedzi publicznie to niech odpowie Ci na priva Smile
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Wyszkowski77 on Pią 20 Mar 2009 - 21:49

Można powiedziec Tylko Dziekujemy:)

Wyszkowski77

Liczba postów : 8
Drużyna : CopaCabana
Registration date : 12/03/2009

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Pon 6 Kwi 2009 - 10:34

Lukasz, jak idzie zadawanie pytan ? Wysylasz dalej, czy juz sobie odpusciles ?
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Bede jak Tommy Lee Jones w Sciganym

Pisanie by looookasz on Pon 6 Kwi 2009 - 12:57

Robert Utko napisał:Lukasz, jak idzie zadawanie pytan ? Wysylasz dalej, czy juz sobie odpusciles ?
Nic nie odpuscilem. Jak w temacie.
A oto ponownie dzisiaj zadane pytanie:
"Panie Prezydencie,
niestety nie odpowiedzial Pan na moje pierwsze pytanie zadane okolo 3 tygodni temu - przyznam, ze nie rozumiem odpowiadania jedynie na wybrane pytania. Mam zatem propozycje aby zmienic ustawienia strony w taki sposob aby zadane pytania od razu pojawialy sie na stronie i wtedy bedzie wiadomo na jakie pytania Pan odpowidada a na jakie nie.
A wracajac do nurtujacego mnie tematu - Panska decyzja KS Legionovia otrzymala 142 000 PLN na zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna. Czy moglby mi Pan opisac jakiez to zadania w tym zakresie wypelnia KS Legionovia? Chcialbym podkreslic iz chodzi o DOROSŁYCH mieszkańcow naszego miasta. Oraz w czym te zadania przewyzszaja zadania realizowane w ramach rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenie Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie w ktorych bierze udział co najmniej 300 osob i ktore zostaly przez Pana wsparte kwotą zaledwie 10 000 PLN. Serdecznie pozdrawiam."
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Tyszka on Wto 7 Kwi 2009 - 8:22

Nie od dziś wiadomo, że Prezydent odpowiada tylko na wygodne dla siebie pytania. Jest to jeden "wielki pic na wodę".
Na Twoim miejscu nie nastawiabym się na szybką odpowiedź. A jeśli takową otrzymasz to będzie z całą pewnością wymijająca albo odsyłająca do przepisów lub innych osób itp. itd. ect... Exclamation

Tyszka

Liczba postów : 54
Age : 40
Drużyna : KWAS KOT
Registration date : 11/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Robert Utko on Wto 7 Kwi 2009 - 8:45

A moze tak zmasowana akcja uzytkownikow forum - zasypiemy skrzynke pytaniami z roznych IP ? Moze wtedy doczekamy sie odpowiedzi pokazujac jednoczesnie nasza "sile" ??
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Mysle, ze to nie pomoze...

Pisanie by looookasz on Wto 7 Kwi 2009 - 9:31

Robert Utko napisał:A moze tak zmasowana akcja uzytkownikow forum - zasypiemy skrzynke pytaniami z roznych IP ? Moze wtedy doczekamy sie odpowiedzi pokazujac jednoczesnie nasza "sile" ??

Raczej to nie pomoze. A moze zaszkodzic. Po co sie kopac z koniem? I tak w ten sposob nic nie zmienimy.

Nasz Szeryf jest troche w kropce bo z jednej strony nieco nie w smak sa naszym wladzom szostki (jako twor niezwykle popularny ale niezalezny) ale z drugiej strony gdyby dopuscili do zlikwidowania rozgrywek/Stowarzyszenia to dopiero poznaliby nasza sile.

To co przychodzi mi do glowy to czy ewentualnie w imieniu Stowarzyszenia nie mozna wyslac pisma do Prezydenta z prosba o uzasadnienie decyzji - czyli droga formalna ale calkowicie uprzejmosciową.
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Chmiel on Wto 7 Kwi 2009 - 17:46

Tyszka napisał:Nie od dziś wiadomo, że Prezydent odpowiada tylko na wygodne dla siebie pytania. Jest to jeden "wielki pic na wodę".
Na Twoim miejscu nie nastawiabym się na szybką odpowiedź. A jeśli takową otrzymasz to będzie z całą pewnością wymijająca albo odsyłająca do przepisów lub innych osób itp. itd. ect... Exclamation

ja tam jestem przekonany, że Prezydent nie odpowiada wcale na pytania, a robi to w jego imieniu pracownik z działu którego dotyczy pytanie via moderator.
swoją drogą to też zadałem pytanie, na które nie dostałem odpowiedzi i po długich tygodniach zadałem kolejne, ale o dziwo doczekałem się odpowiedzi na oba, więc trzymam kciuki Smile
poniżej moje pytania:

Panie Prezydencie
jakiś czas temu czytałem o planach rozbudowy infrastruktury sportowej
Szkoły Podst. numer 1. M.in. miało powstać tam nowe boisko piłkarskie.
Jeśli dobrze pamiętam to prace miały ruszyć już od lipca lub sierpnia.
Tym czasem nic się nie dzieję, nie ma wbitej nawet jednej łopaty.Czy ta
inwestycja została przesunięta na przyszły rok? Jak jest realna data
oddania tego boiska do użytku?
P.s.
Wiem doskonale, że są inne obiekty sportowe w mieście, ale interesuje
mnie w miarę szczegółowy harmonogram prac związanych z właśnie tym
boiskiem. Dziękuję za odpowiedź.
(Paweł 24, 30.09.2008 r.)

po ładnych kilku tygodniach bez odzewu:

Panie Prezydencie
Dlaczego moje pytanie o harmonogram prac związanych z budową boiska
przy szkole nr 1 zostało zlekceważone? Czy też było celowo pominięte?
Mijają tygodnie odkąd je zadałem. na stronie pojawiają się odpowiedzi
na bardzo świeże pytania, a ja na swoje nie mogę już chyba liczyć...
(Paweł 24, 30.09.2008 r.)
i wreszcie odpowiedź:


Boisko przy
SP 1 stanowi fragment opracowanego projektu rozbudowy tej szkoły. Mamy
opracowany projekt rozbudowy i pozwolenie na budowę. Obecnie jest w
opracowaniu "Studium wykonalności", które jest niezbędne do złożenia
wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
Obecnie nie istnieje harmonogram prac budowy boiska przy SP 1, ponieważ
projekt rozbudowy SP 1 (obejmujący m.in. boisko), ma być dofinansowany
ze środków UE, a dotychczas nie ogłoszono naboru wniosków o
dofinansowanie.
Chmiel
Chmiel

Liczba postów : 122
Age : 35
Drużyna : Lodołamacz
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://www.lodolamacz.net

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 03.03.2009

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 1 z 2 1, 2  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach