Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 20.01.2011

Go down

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 20.01.2011

Pisanie by Robert Utko on Pią 28 Sty 2011 - 7:04

Prezydent Miasta Legionowo

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 20110 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 803 000 zł w tym:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach:
Dziedzina
Kwota
boks
2 000 zł
piłka nożna
183 000 zł
żeglarstwo
17 500 zł
biegi na orientację
5 500 zł
piłka siatkowa
102 500 zł
piłka ręczna
5 000 zł
judo
5 500 zł
pływanie
63 000 zł
karate
6 000 zł
lekkoatletyka
4 500 zł
piłka koszykowa
64 000 zł
taekwon – do
14 000 zł
szachy
5 500 zł
brydż sportowy
4 000 zł
kickboxing
5 000 zł
gimnastyka
4 000 zł
tenis ziemny
3 000 zł
tenis stołowy
2 000 zł
strzelectwo sportowe
3 000 zł


2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach:

Dziedzina
Kwota
żeglarstwo
6 500 zł
biegi długodystansowe
5 500 zł
piłka nożna
111 500 zł
kulturystyka
4 000 zł
piłka siatkowa
97 500 zł
piłka ręczna
28 000 zł
piłka koszykowa
35 000 zł
szachy
7 000 zł
brydź sportowy
5 000 zł
pływanie
2 000 zł
rehabilitacja ruchowa
2 000 zł

II.Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r Nr 96, poz. 873 ze zm)
2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
3. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % wnioskowanej kwoty dotacji.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.

III.Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Legionowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie.

IV.Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 20 stycznia 2011 roku do godz. 10.00.
2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta:Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
3. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz można pobrać ze strony www.bip.legionowo.pl w zakładce ,,Konkursy ofert”.
4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a) statut lub kserokopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na siedzibę organizacji/podmiotu/ lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważnego do 3 miesięcy od daty wystawienia lub kserokopie tych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. W przypadku złożenia oferty przez kościelne osoby prawne do oferty należy dołączyć dokument o powołaniu do życia kościelnej osoby prawnej lub dokument potwierdzający fakt erygowania domu zakonnego,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji/podmiotu/ za ostatni rok obrotowy lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

V.Termin i tryb wyboru ofert
1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w dniu podanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa i Zespół Konsultacyjny (powołany przez Prezydenta Miasta Legionowo). Komisja Konkursowa i Zespół Konsultacyjny opiniujący oferty będą kierowały się kryteriami podanymi w pkt VI ogłoszenia.
3. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego oferty.
4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl – zakładka „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
5. Od decyzji Prezydenta Miasta Legionowo przysługuje odwołanie zgodne z zapisami poar. 6 ust. 2 i 3 Programu Współpracy Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia ich otwarcia.
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 20.01.2011

Pisanie by Robert Utko on Wto 1 Lut 2011 - 9:05

Legionowo, 28 stycznia 2011 r.

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Na podstawie §6 ust.1 oraz §7 ust.16 załącznika do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. ogłasza się, że:

w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przyznaje się dotacje jak poniżej:
-Stowarzyszenie „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie”- 15 000 zł wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna;

Prezydent Miasta

Roman Smogorzewski
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach