Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 27.12.2011

Go down

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 27.12.2011

Pisanie by Robert Utko on Wto 27 Gru 2011 - 11:02

Prezydent Miasta Legionowo
działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001 r., Nr 142 poz.1591 pózn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
w związku z § 5 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miasta Legionowo
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2012 r.
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2011 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Celem konkursu jest organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta, podnoszenie sprawności fizycznej oraz udział w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 1 034 000 zł:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach:

Boks 2.000 zł
Piłka nożna 185.000 zł
Żeglarstwo 18.000 zł
Biegi na orientację 2.000 zł
Piłka siatkowa 105.000 zł
Piłka ręczna 6.000 zł
Judo 3.500 zł
Pływanie 65.000 zł
Karate 8.000 zł
Lekkoatletyka 10.000 zł
Piłka koszykowa 75.000 zł
Taekwon-do 12.000 zł
Szachy 7.500 zł
Brydż sportowy 4.000 zł
Kick-boxing 6.000 zł
Gimnastyka 3.000 zł
Tenis ziemny 3.000 zł
Tenis stołowy 2.000 zł
Strzelectwo sportowe 3.500 zł

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie:
Kulturystyka 3.000 zł
Piłka nożna 125.000 zł
Żeglarstwo 6.500 zł
Biegi długodystansowe 4.000 zł
Piłka siatkowa 205.000 zł
Piłka koszykowa 35.000 zł
Piłka ręczna 85.000 zł
Szahy 10.000 zł
Brydż sportowy 9.000 zł
Pływanie 25.000 zł
Rehabilitacja ruchowa 3.000 zł
Psie zaprzęgi 3.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536).
2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
3. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy wykazują w swojej ofercie udział środków własnych.
4. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % wnioskowanej kwoty dotacji.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Legionowa.
2. Termin realizacji zadań: od dnia ogłoszenia wyników do 31 grudnia 2012 roku z zastrzeżeniem, że terminy realizacji zadań w poszczególnych dyscyplinach zostaną ściśle określone w umowach.

IV. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się do 27 grudnia 2011 roku do godz. 10.00.
2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres:
Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.
3. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 Nr 6, poz. 25). Formularz można pobrać ze strony www.bip.legionowo.pl w zakładce ,,Konkursy ofert”.
4. Oferty niespełniające wymagań o których mowa w pkt 2- 4 nie będą brały udziału w konkursie.
5. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 4, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

V. Termin i tryb wyboru ofert
1. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo, która opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.
2. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP www.bip.legionowo.pl, w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl
4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Spodziewany termin rozpatrywania ofert 27.12.2011 r. godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Legionowo.
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 27.12.2011

Pisanie by Robert Utko on Pon 9 Sty 2012 - 23:12

Legionowo, 5 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE
wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
Na podstawie §6 ust.15.1 załącznika do Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Legionowo w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza się, że:

w wyniku rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. przyznaje się dotacje jak poniżej:

- Stowarzyszenie Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie – 18 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna;
Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach