Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Go down

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Pisanie by Robert Utko on Sro 9 Sty 2013 - 13:46

Prezydent Miasta Legionowo
działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001 r., Nr 142 poz.1591 pózn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
w związku z § 15 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XXV/320/2012 Rady Miasta Legionowo
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo
w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
ogłasza
II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Celem konkursu jest organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta, podnoszenie sprawności fizycznej oraz udział w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 27 000 zł:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach:
Dziedzina Kwota w zł
karate 4 000
zajęcia taneczne 3 000

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie:
Dziedzina Kwota w zł
piłka nożna 20 000

II. Zasady przyznawania dotacji
2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536).
3. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
4. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy wykazują w swojej ofercie udział środków własnych.
5. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
6. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % wnioskowanej kwoty dotacji.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Legionowa.
2. Termin realizacji zadań: od dnia ogłoszenia wyników do 31 grudnia 2013 roku z zastrzeżeniem, że terminy realizacji zadań w poszczególnych dyscyplinach zostaną ściśle określone w umowach.
3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- pokrycie kosztów osobowych merytorycznych.

IV. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się do 14 stycznia 2013 roku do godz. 10.00.
2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres:

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.

3. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 Nr 6, poz. 25). Formularz można pobrać ze strony www.bip.legionowo.pl w zakładce ,,Konkursy ofert”.

4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany .
b) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

5. Oferty niespełniające wymagań o których mowa w pkt 2 - 4 nie będą brały udziału w konkursie.

V. Termin i tryb wyboru ofert
1. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo, która opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.
2. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP www.bip.legionowo.pl, w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl
4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 17 stycznia 2013 r. godz. 12.00.


Ostatnio zmieniony przez Robert Utko dnia Sob 19 Sty 2013 - 7:09, w całości zmieniany 2 razy
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Pisanie by looookasz on Pon 14 Sty 2013 - 9:55

Czy te 20 tysiecy dotyczy tylko Szostek i innych (o ile takowe istnieja) podobnych organizacji czy takze klubow sportowych? Pamietam, ze w ktoryms z poprzednich lat (chyba dwa lata temu) Legionovia dostala jakas gruba kwote (ponad 100 tysiecy) z tego tytulu i na moje zapytanie na stronie dotyczace tego w jaki sposob KS Legionovia przyczynia sie do wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie pilka nozna nie dostalem od Prezydenta odpowiedzi... Moze cos zmienili?
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Pisanie by Robert Utko on Pon 14 Sty 2013 - 10:01

Ten konkurs jest skierowany do "innych", Legionovia startowała w poprzednim konkursie - poniżej kwoty, jakie dostały poszczególne kluby:

- Klub Sportowy „Legionovia” – 120 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna;

- Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „Legionovia” – 90 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa;

dla dorosłych mieszkańców miasta:

- Klub Sportowy „Legionovia” – 140 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna;

- „Legionovia” S.A. – 490 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa;

- Klub Sportowy „Legion” – 25 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka koszykowa;

- Klub Piłki Ręcznej Legionowo – 220 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka ręczna;

- Klub Brydża Sportowego „Legionowianin” – 12 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie brydż sportowy;
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Pisanie by Robert Utko on Sob 19 Sty 2013 - 7:01

OGŁOSZENIE
wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
Na podstawie §16 ust.13 załącznika do Uchwały Nr XXV/320/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Legionowo w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza się, że:
w wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. przyznaje się dotacje jak poniżej:
- UKS Mazowieckie Centrum Karate – 4 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate;
- Stowarzyszenie „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie” – 20 000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna.
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Pisanie by looookasz on Czw 24 Sty 2013 - 9:32

To chyba nieźle; w poprzednich latach chyba dostawaliśmy mniej, prawda?
looookasz
looookasz

Liczba postów : 127
Drużyna : KS Tęcza
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 14.01.2013

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach