Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 19.01.2010

Go down

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 19.01.2010

Pisanie by Robert Utko on Wto 19 Sty 2010 - 13:07

Prezydent Miasta Legionowo

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/476/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I.Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 522 000 zł w tym:

1) w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Legionowa w wieku szkolnym w szczególności poprzez prowadzenie zajęć; organizowanie sportowych obozów szkoleniowych; organizowanie imprez sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze; udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinach:
Dziedzina
Kwota
boks
5 000 zł
piłka nożna
190 000 zł
żeglarstwo
17 000 zł
biegi na orientację
5 000 zł
piłka siatkowa
88 000 zł
piłka ręczna
4 000 zł
judo
3 000 zł
pływanie
62 000 zł
karate
2 000 zł
lekkoatletyka
4 000 zł
piłka koszykowa
61 000 zł
taekwon – do
9 000 zł
szachy
5 000 zł
brydż sportowy
4 000 zł
2) w zakresie wspierania rozwoju sportu dorosłych mieszkańców miasta w szczególności poprzez prowadzenie zajęć; organizowanie sportowych obozów szkoleniowych; organizowanie imprez sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze; udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinach:
Dziedzina
Kwota
żeglarstwo
6 000 zł
biegi długodystansowe
5 000 zł
piłka nożna
12 000 zł
3) w zakresie organizacji przedsięwzięć sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
Przedsięwzięcie sportowe
Kwota
Organizacja biegu ulicznego
20 000 zł
Organizacja zawodów balonowych
20 000 zł
II.Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r Nr 96, poz. 873 ze zm) oraz szczegółowo opisane w Zarządzeniu Nr 387/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego dostępnym na stronie www.bip.legionowo.pl ((zakładka ,,Konkursy ofert”).
2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
3. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10 % wnioskowanej kwoty dotacji.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej w kosztorysie.

III.Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Legionowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie.

IV.Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 19 stycznia 2010 roku do godz. 10.00.
2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta:Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
3. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz można pobrać ze strony www.bip.legionowo.pl w zakładce ,,Konkursy ofert”.
4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a) statut lub kserokopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na siedzibę organizacji/podmiotu/ lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważnego do 3 miesięcy od daty wystawienia lub kserokopie tych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. W przypadku złożenia oferty przez kościelne osoby prawne do oferty należy dołączyć dokument o powołaniu do życia kościelnej osoby prawnej lub dokument potwierdzający fakt erygowania domu zakonnego,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji/podmiotu/ za ostatni rok obrotowy lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

V.Termin i tryb wyboru ofert
1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w dniu podanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa i Zespół Konsultacyjny (powołany przez Prezydenta Miasta Legionowo). Komisja Konkursowa i Zespół Konsultacyjny opiniujący oferty będą kierowały się kryteriami podanymi w pkt VI ogłoszenia.
3. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego oferty.
4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl – zakładka „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
5. Od decyzji Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 20 stycznia 2010 roku, godz. 10.00
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 19.01.2010

Pisanie by Robert Utko on Pią 29 Sty 2010 - 11:54

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki konkursu. Poniżej oficjalny komunikat:

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

Na podstawie §8 załącznika do Uchwały Nr XXXVII/476/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. oraz pkt. 2.4 ppkt.1 załącznika do Zarządzenia Nr 387/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego ogłasza się, że:

w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przyznaje się dotacje jak poniżej:

- Stowarzyszenie ,,Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie” - 11.800 zł na wspieranie rozwoju sportu dorosłych mieszkańców w szczególności poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie sportowych obozów szkoleniowych, organizowanie imprez sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze; udział sportowych reprezentacji w zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym w dziedzinie piłka nożna.
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 19.01.2010

Pisanie by Słoma on Nie 31 Sty 2010 - 5:15

Proszę jak miło. Dostaliśmy coś więcej. To gratulacje i gramy.
Słoma
Słoma

Liczba postów : 72
Drużyna : Farciarze
Registration date : 04/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 19.01.2010

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach